شرکت در نمایشگاه تخصصی ردیابی مسکو

شرکت کوشاریزپردازه برای دستیابی به بهترین تکنولوژی ها  در زمینه ردیابی، به دعوت شرکت ویالون در نمایشگاه مسکو شرکت کرد. این شرکت برای اطلاع از تکنولوژی های روز و اطلاع از دستاوردهای شرکت ویالون و سایر شرکتهای تخصصی، در نمایشگاه تخصصی ردیاب خودرو مسکو شرکت کرده تا بتواند بهترین و تازه ترین تکنولوژی مربوطه را به مشتریان خود در ایران ارائه نماید.