شرکت توزیع گاز استان به مشتریان ما پیوست

طی نشستی که مدیریت شرکت کوشاریزپردازه با مدیریت حمل ونقل شرکت توزیع گاز استان آذربایجان شرقی داشتند، توافق بین طرفین برای استفاده از خدمات مدیریت ناوگان این شرکت حاصل شد و شرکت توزیع گاز استان آذربایجان شرقی به لیست مشتریان جدید ما اضافه شد.